Frank de Waele, Roshi

Belgium > Brussels > Street Retreat with Frank de Waele Roshi


Event Details


https://www.zensangha.be/straatretraite-in-brussel-van-12-tot-15-juni/


Een straatretraite is een beklijvende, hedendaagse spirituele praktijk, waarbij we met een groep mensen een aantal dagen en nachten op straat gaan leven. Als ‘thuislozen’ zonder geld en zonder plan zwerven we rond aan de rand van de samenleving. Een straatretraite is een intens groepsgebeuren en een diepgaande ervaring van grondeloosheid en loslaten. Door uit onze dagelijkse routine te stappen en de sprong in het onbekende te wagen, zijn we bereid in een situatie te gaan die een diepe transformerende oefening kan zijn. We gaan in een situatie staan waar we onze vooropgestelde ideeën over wat zou moeten, en wat niet zou mogen, loslaten. We openen ons voor elke ervaring die zich aandient. We leren de dingen zien zonder oordeel en beseffen dat we alles vinden wat we nodig hebben. We ontmoeten de ander in de bedelaar, de vreemdeling, de ontheemde. We duiken onder het vernis van een samenleving.
Ook dit jaar bezoeken wij op respectvolle en contemplatieve wijze aangrijpende plaatsen in onze hoofdstad, zoals het metrostation Maalbeek en het schrijnende Maximiliaanpark met zijn vele migranten en mensen zonder papieren.
A street retreat is a haunting, contemporary spiritual practice, in which we live on the streets with a group of people for a number of days and nights. As ‘homeless’ without money and without a plan, we roam around on the edge of society. A street retreat is an intense group event and a profound experience of groundlessness and letting go. By leaving our daily routine and taking the leap into the unknown, we are prepared to go into a situation that can be a deep transformative exercise. We find ourselves in a situation where we let go of our preconceived ideas about what should and should not be. We open ourselves to every experience that presents itself. We learn to see things without judgment and realize that we find everything we need. We meet the other in the beggar, the stranger, the displaced person. We dive under the varnish of a society.
Also this year we will visit moving places in our capital in a respectful and contemplative way, such as the metro station Maalbeek and the poignant Maximilian Park with its many migrants and undocumented migrants.

Tijdens onze straatretraite zullen we geld en voedsel bedelen. We bezoeken enkele plaatselijke projecten voor daklozen en schuiven aan bij soepbedelingen. Elke dag zijn er momenten van alleen-zijn én van gezamenlijke meditatie. Vaak is er een luistercirkel. We slapen ‘s nacht samen ergens buiten. We doen niets wat onwettelijk of gevaarlijk is.
Behalve de kleren die we aanhebben en een slaapzak in een (rug)zakje, brengen we niets mee op de straatretraite. Geen zakgeld, geen polshorloge, geen mobiele telefoon, geen extra kleren, geen boeken, geen vitamines, geen bankkaarten, geen sleutelbos. Al deze dharma’s (dingen) sluiten wij weg in een gemeenschappelijke bagagekluis in het station bij het begin van de vierdaagse. Het is evident dat een identiteitskaart en levensnoodzakelijke medicatie wel toegelaten is en voor vrouwen wat nodig is voor hun intieme hygiëne.

Al wie al aan een straatretraite heeft deelgenomen, kan ervan getuigen wat een ingrijpende en ontroerende ervaring dit is. Want in het erkennen van wat er is op de straat, erkennen we ook ons eigen, ‘thuisloze’ hart.

During our street retreat we will beg money and food. We visit some local projects for the homeless and join soup distributions. Every day there are moments of being alone and of joint meditation. Often there is a listening circle. At night we sleep together outside somewhere. We do nothing that is illegal or dangerous.
Except for the clothes we wear and a sleeping bag in a (back) bag, we don’t bring anything on the street retreat. No pocket money, no wristwatch, no mobile phone, no extra clothes, no books, no vitamins, no bank cards, no bunch of keys. All these dharma’s (things) we close away in a common luggage safe in the station at the beginning of the four days. It is obvious that an identity card and essential medication is allowed and for women what is necessary for their intimate hygiene.

Anyone who has already participated in a street retreat can testify to what a profound and moving experience this is. Because in recognizing what is on the street, we also recognize our own, ‘homeless’ heart.

 

Zenleraar Frank De Waele Roshi begeleidde reeds eerder straatretraites in Parijs, Keulen, Nijmegen en Helsinki. Dit is de elfde straatretraite die hij in Brussel organiseert en begeleidt in de geest van de drie ‘tenets’ van de Zen Peacemakers.

Omdat een straatretraite een intens en veeleisend gebeuren is, moeten deelnemers in een gezonde lichamelijke en geestelijke conditie zijn. Bij het begin van de retraite zullen zij onder andere hier rond een vertrouwelijk document van persoonlijke aansprakelijkheid ondertekenen.

Tijdens de retraite kan je ons bij dringende gevallen bereiken door een bericht in te spreken op dit mobiele nummer: +32 (0)472 48 66 49.

Het is mogelijk dat, overeenkomstig de situatie, de bovenstaande afspraken en richtlijnen voor de straatretraite nog aangepast worden.

Begin: woensdag 12 juni – afspraak tussen 18 en 19 uur boven in de hal van het Centraal Station te Brussel.

Einde: zaterdag 15 juni om 15 uur na een laatste gezamenlijke lunch.

Zen teacher Frank De Waele Roshi has previously accompanied street retreats in Paris, Cologne, Nijmegen and Helsinki. This is the eleventh street retreat he organises in Brussels and accompanies in the spirit of the three ‘tenets’ of the Zen Peacemakers.

Because a street retreat is an intense and demanding event, participants must be in a healthy physical and mental condition. At the start of the retreat, they will sign a confidential personal liability document, among other things.

During the retreat, you can reach us in case of an emergency by addressing a message on this mobile number: +32 (0)472 48 66 49.

It is possible that, according to the situation, the above agreements and guidelines for the street retreat are still being adapted.

Start: Wednesday 12 June – appointment between 6pm and 7pm at the top of the hall of Brussels Central Station.

End: Saturday, June 15 at 3 pm after a last joint lunch.

INSCHRIJVEN

Inschrijven vooraf is absoluut noodzakelijk en kan per mail aan registratie@zensangha.be
Vermeld zeker je juiste naam en je mobiele telefoonnummer bij aanmelding.
Ter plaatse bij aanvang geven deelnemers contant honderd en acht euro als bijdrage voor lokale projecten, voor de begeleiding en de logistiek. Op dat moment vullen alle deelnemers ook een vertrouwelijk formulier in met noodzakelijke inlichtingen voor de begeleider, die er als enige inzage zal in hebben.

Voor bijkomende vragen kan je mailen naar registratie@zensangha.be

INSCRIPTIONS

Registration in advance is absolutely necessary and can be done by mail to registratie@zensangha.be
Be sure to mention your correct name and mobile phone number when registering.
On the spot at the start, participants give cash of one hundred and eight euros as a contribution for local projects, for supervision and logistics. At that moment all participants will also fill in a confidential form with the necessary information for the supervisor, who will be the only one to have access to it.

For additional questions, please send an e-mail to registratie@zensangha.be

Languages