Frank de Waele, Roshi

Belgium > Gent > Krokus Citysesshin with Frank de Waele Roshi


Event Details


https://www.zensangha.be/krokussesshin-van-6-tot-9-maart-2019-in-gent/Vierdaagse ‘city-retraite’
van woensdag 6 maart tot zaterdag 9 maart
o.l.v. Frank Roshi
in de verwarmde zaal van de Teunisbloem!
Four-day ‘city-retreat’
from Wednesday 6 March to Saturday 9 March
led by Frank Roshi
NIEUWE FORMULE !
beoefening van 9 tot 18 uur met uitgebreide begeleiding!

Heldere instructie,  spirituele duiding en zingevende verdieping staan centraal op deze vierdaagse.
Wij volgen een aangepast, maar intensief dagprogramma van negen tot zes. Per dag is een kleine zes uur meditatie en instructie voorzien. Verschillende meditatie-oefeningen van onze zenpraktijk worden uitvoerig en systematisch toegelicht, beoefend en besproken:
– gewaarzijn van het lichaam
– zithouding
– gewaarzijn van levenskracht (J. ki) in de buik (J. hara)
– volgen van de adem
– meditatief luisteren
– panoramisch gewaarzijn
– innig gewaarzijn
– keuzeloos gewaarzijn
– meditatie over liefde en mededogen
– wandelmeditatie

Uiteraard zal ook de ‘vormloze meditatie’ (J. shikantaza), die eigen en specifiek is voor onze nonduale zenspiritualiteit, uitgebreid aan bod komen.
Nieuwe zenbeoefenaars zijn zeer welkom en krijgen een inleidend gesprek.

 

Wij starten op woensdagmorgen om 10 uur met een inleidende vergadering en beginnen met een half uur stille meditatie. Daarna geeft Roshi instructie met een geleide oefening en een groepsbespreking. De andere dagen starten wij telkens om 9 uur en zijn er in de voormiddag  twee meditatieperiodes met instructie. Na de lunch heeft een retraitedag nog twee periodes meditatie en instructie. Tweemaal is er soetrazingen.
Het programma eindigt om 18 uur, behalve op zaterdag wanneer we rond 15 uur stoppen.
Tijdens de retraite zal er op donderdag 7 en zaterdag 9 maart een gewone dharmavoordracht zijn.

Mensen kunnen elke retraitedag ter plaatse een eenvoudig ontbijt (brood en beleg) krijgen vanaf 8.15 uur, mits een kleine bijdrage. Het middagmaal is vegetarisch, maar niet veganistisch. Er is geen avondmaal voorzien.
De deelnemers volgen het hele dagprogramma en verbinden zich door hun deelname tot het bewaren van de stilte wanneer gevraagd en het meehelpen bij het opruimen op zaterdagnamiddag. Ook is men bereid minstens éénmaal aan de werkmeditatie tussen 8 en 9 uur mee te doen.
De retraite is open en toegankelijk voor iedereen. Ook nieuwkomers en beginners zijn van harte welkom!

NEW FORMULA !
Practice from 9 a.m. to 6 p.m. with extensive guidance!
Clear instruction, spiritual interpretation and meaningful deepening are central to this four-day practice.
We follow an adapted, but intensive day program from nine to six. Per day, a little less than six hours of meditation and instruction are provided. Various meditation exercises of our Zen practice are extensively and systematically explained, practiced and discussed:
– awareness of the body
– sitting position
– awareness of life force (J. ki) in the abdomen (J. hara)
– breath tracking
– meditative listening
– panoramic awareness
– profound awareness
– keuzeless awareness
– meditation on love and compassion
– walking meditation

Of course, the ‘formless meditation’ (J. shikantaza), which is unique and specific to our nondual Zen spirituality, will also be discussed extensively.
New Zen practitioners are very welcome and get an introductory talk.

We start on Wednesday morning at 10 am with an introductory meeting and start with half an hour of silent meditation. Then Roshi gives instruction with a guided exercise and a group discussion. The other days we start at 9 am and there are two meditation periods with instruction in the morning. After lunch a retreat day has two more periods of meditation and instruction. Twice there is sutrazings.
The program ends at 6 pm, except on Saturday when we stop around 3 pm.
During the retreat there will be a regular dharma lecture on Thursday 7 and Saturday 9 March.

People can have a simple breakfast (bread and spreads) on the spot every retreat day from 8.15 am, with a small contribution. The lunch is vegetarian, but not vegan. There is no dinner provided.
The participants follow the whole day program and commit themselves by their participation to preserving the silence when requested and helping to clean up on Saturday afternoon. They are also prepared to participate in the work meditation at least once between 8 and 9 o’clock.
The retreat is open and accessible to everyone. Also newcomers and beginners are welcome!

Deelnamebijdrage

periodedeelnemerdeelnamebijdrage
van woensdag 5 maart tot zaterdag 9 maartkostenbijdragend lid 180 euro
andere 200 euro

Fees

periodeparticipantfee
from Wednesday 5 March to Saturday 9 Marchmember 180 euro
non-member 200 euro

Periode

  • Begin sesshin: woensdag 6 maart om 10 uur
  • Einde sesshin: zaterdag 9 maart  rond 15u00 (na het opruimen)

Locatie

Adres: Zen Sangha zendo Gent
Elyzeese Velden 10 B
9000 Gent
Voor een wegbeschrijving klik hier
De meditatie gaat echter door in de gezellige verwarmde zaal bij onze buren van de Steinerschool op nummer 8.

Meebrengen

Losse, donkere kledij, slippers en eventueel eigen bankje of kussen.
Slaapzaak als je bij sanghaleden thuis overnacht.

Overnachten

Wij bieden enkele overnachtingsplaatsen aan bij mensen van de sangha thuis aan 10 euro per nacht (douche inbegrepen), te betalen aan het gastgezin.
Reserveer hiervoor bij ons als je aanmeldt voor de sesshin.

Men kan ook overnachten in Het Rustpunt, het Karmelietenklooster in de Burgstraat, waarmee wij een samenwerkingsverband hebben.
Prijs per overnachting: € 34 (lakens 12 euro).
Inlichtingen tel: 09 225 95 71
email: info@rustpunt.net
Burgstraat 46 – 9000 GENT
www.rustpunt.net

Verloop van de dag

8:15optioneel ontbijt en werkmeditatie
9:00meditatie en instructie
10:45koffie en thee
11:30meditatie en instructie
13:15middagmaal en pauze
14:15koffie en thee
14:30meditatie en instructie
16:15pauze
16:45meditatie en instructie
18:00einde programma

Bovenstaand programma kan steeds aangepast worden.

Period

Start sesshin: Wednesday 6 March at 10 am
End sesshin: Saturday 9 March around 15h00 (after cleaning)
Location

Address: Zen Sangha zendo Ghent
Elysis Fields 10 B
9000 Ghent
For a route description click here
However, the meditation will take place in the cozy heated room at our neighbours of the Steiner School at number 8.
Bringing along

Loose, dark clothing, slippers and possibly your own bench or pillow.
Sleeping shop if you stay overnight at sanghaleden’s home.
Staying overnight

We offer some places to stay with people of the sangha home at 10 euros per night (shower included), to be paid to the host family.
Book with us when you register for the sesshin.

You can also spend the night in Het Rustpunt, the Carmelite monastery in the Burgstraat, with which we have a partnership.
Price per night: € 34 (sheets 12 euro).
Information tel: 09 225 95 71
email: info@rustpunt.net
Burgstraat 46 – 9000 GENT
www.rustpunt.net

Course of the day

8:15 optional breakfast and working meditation
9:00 meditation and instruction
10:45 coffee and tea
11:30 meditation and instruction
13:15 lunch and break
14:15 coffee and tea
14:30 meditation and instruction
16:15 pause
16:45 meditation and instruction
18:00 end of program
The above program can be adjusted at any time.

Languages