Niko Tenko Tydeman, Roshi

The Netherlands > Vught > Sesshin with Niko Tenko Tydeman, Roshi


Event Details


Twice a year there is a Sesshin in Vught/Holland under the leadership of Tenko Tydeman Roshi. The organisation and registration are in the hands of Kloosterhotel Zin. If you want to participate, please register well in advance at ZIN: tel. (073) 658 80 00.

Twee keer per jaar is er onder leiding van Tenko Tydeman Roshi een Sesshin in Vught/Holland. De organisatie en inschrijving zijn in handen van Kloosterhotel Zin. Wil je meedoen, meld je dan ruim van te voren aan bij ZIN: tel. (073) 658 80 00.

http://www.kloosterhotelzin.nl/agenda/94/zen-sesshin-voorjaar.html > link to the event opens in a new browser window/tab.

For English please scroll down


Zen-Sesshin door Nico Tenko Tydeman, Roshi

In hun gedrag en omgang met hun leerlingen gedroegen de Ch’anmeesters zich als heuse dansers. Zij dansten het alledaagse bestaan. Niet gehinderd door een kunstzinnige opvatting, niet beducht om het verbeteren van zichzelf, zorgeloos over wijsheid of onwetendheid, lieten zij zich zien als iemand-van-hun-soort. Zij lachten, huilden, zongen, hielpen, vloekten. Zij toonden hun woede, ongeduld, vrees en jaloezie. Zij dansten naargelang de omstandigheden hen in beweging brachten. Een Ch’anmens is misschien geen ideaal, maar wellicht een waarachtig mens. En de Ch’anmeesters onderrichtten hun leerlingen deze waarachtigheid. Zij leerden hen de dansmeester te vinden in zichzelf. Maar de meester in ons is niet de held, de overwinnaar van het kwade. De meester in ons is degene die werkelijk zichzelf is, die zijn eigen karakter en persoon durft te geven en in een intieme relatie tot de omgeving wenst te staan. …. Daarom danst hij de gehele dag door. Maar hij danst in het duister. Niemand, ook hij zelf niet, weet waar de bewegingen vandaan komen. Niemand begrijpt zijn danspassen. Niemand kent het verhaal. Niemand weet wanneer het doek valt. (Uit: Dansen in het duister, blz. 140, 141)

Verlichting is geen individuele ervaring, geen persoonlijk inzicht. Inzicht is noodzakelijk, een onmisbare voorwaarde. Maar Verlichting gaat een stap verder. Verlichting is dan ook geen gebeurtenis op het meditatiekussen. Verlichting is een bepaalde wijze van functioneren, een omgangsvorm. … Verlichting als het uiteindelijke doel van leven en dood voltrekt zich tussen mensen. De diepste betekenis van het bestaan wordt niet gevonden in een persoonlijk inzicht, noch in diepzinnige kennis van zaken, maar ligt in de mogelijkheid van verlicht gedrag, de vaardigheid om bevrijdend te denken en te handelen. De hoogste zinvolheid van het leven schuilt in een verlossende wijze van communiceren. … Verlichting is derhalve geen zaak van met en bij zichzelf kunnen zijn, alsof men het uiteindelijk toch nog goed met zichzelf getroffen heeft, verlichting is de kunst zo met anderen te verkeren dat er een relevant antwoord ontstaat op de diepste en pijnlijkste vragen. In Ch’an is er niet zozeer spraken van verlichte personen maar van verlicht gedrag. ( Uit: Dansen in het duister, blz. 106, 108, 109)

Nico Tydeman Sensei studeerde theologie in Nijmegen en kreeg zijn eerste zenonderricht bij Karlfried Dürkheim. Hij volgde zentraining bij Baker Roshite te San Francisco en bij Thich Nhat Hanh. Sinds 1983 is hij leerling van Genpo Roshi. Op 16 januari 2004 ontving Nico Tydeman Dharma-transmissie van zijn leraar Genpo Merzel Roshi.

Uw inschrijving is pas definitief nadat wij het volledige verschuldigde bedrag hebben ontvangen. Deelnemers worden geselecteerd op volgorde van betaling.

Wanneer u zichzelf aanmeld en het maximaal aantal deelnemers is bereikt dan ontvangt u toch een automatische bevestiging van uw registratie. Wanneer de inschrijving inderdaad is gesloten ontvangt u hierover een bericht en komt u automatisch op de reservelijst. Kunt u vervolgens niet deelnemen op basis van de reserve lijst, dan ontvangt u het bedrag retour.

Het bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer: IBAN NL 70 INGB 0005 7235 06 t.a.v. ZIN in werk BV onder vermelding van sesshin Nico Tydeman februari 2019

Heeft u vragen neem dan contact op met mevrouw Lex van der Poel via lex.vanderpoel@zinvught.nl

Data

27 februari t/m 3 maart 2019

Prijzen

A-prijs: € 399,- voor alleenstaanden met een netto inkomen tot 1.000 euro of een gezamenlijk inkomen tot 1.500 euro

B-prijs: € 484,- voor alleenstaanden met een netto inkomen tussen 1.000 en 1.400 euro of een gezamenlijk inkomen tussen 1.500 en 2.000 euro.

C-prijs: € 540,- voor alleenstaanden met een netto inkomen boven 1.400 euro of een gezamenlijk inkomen boven 2.000 euro of deelnemers die de kosten kunnen declareren.

De prijzen zijn inclusief de kwalitatieve accommodatie en consumpties, begeleiding, toeristenbelasting en BTW.

iban NL70 INGB 0005 7235 06

ZIN hanteert hier een inkomensafhankelijke prijs naar netto inkomen, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om mee te doen.


Zen-Sesshin with Nico Tenko Tydeman, Roshi

In their behavior and dealings with their students, the Ch’anmasters behaved like real dancers. They danced the everyday life. Not bothered by an artistic view, not afraid to improve themselves, carefree about wisdom or ignorance, they showed themselves as someone-of-their-kind. They laughed, cried, sang, helped, cursed. They showed their anger, impatience, fear and jealousy. They danced as the circumstances set them in motion. A Ch’an-man may not be an ideal, but perhaps a true person. And the Ch’anmasters taught their students this truthfulness. They taught them to find the dance master in themselves. But the master in us is not the hero, the conqueror of evil. The master in us is the one who is really himself, who dares to give his own character and person and wants to be in an intimate relationship with the environment. That is why he dances throughout the day. But he dances in the dark. No one, even he himself, knows where the movements come from. Nobody understands his dance steps. Nobody knows the story. Nobody knows when the curtain falls. (From: Dansen in het duister, p. 140-141)

Enlightenment is not an individual experience, nor a personal insight. Insight is necessary, an indispensable condition. But Enlightenment goes a step further. Enlightenment is therefore not an event on the meditation cushion. Enlightenment is a certain way of functioning, a way of being. Enlightenment as the ultimate goal of life and death occurs between people. The deepest meaning of existence is not found in a personal insight, nor in profound knowledge of things, but lies in the possibility of enlightened behavior, the ability to think and act liberally. The highest meaningfulness of life lies in a redeeming way of communicating. … Enlightenment is therefore not a matter of being able to be with oneself, as if in the end it was still well with oneself, enlightenment is the art to be in such a way with others that a relevant answer arises to the deepest and most painful questions. In Ch’an there is not so much speaking of enlightened people but of enlightened behavior. (From: Dansen in het duister, p. 106, 108, 109)

 

Nico Tydeman Sensei studied theology in Nijmegen and received his first Zen training from Karlfried Dürkheim. He followed training at Baker Roshi in San Francisco and at Thich Nhat Hanh. Since 1983 he is a pupil of Genpo Roshi. On January 16, 2004, Nico Tydeman received Dharma transmission from his teacher Genpo Merzel Roshi.

Your registration is only final after we have received the full amount due. Participants are selected in order of payment.

When you register yourself and the maximum number of participants is reached you will receive an automatic confirmation of your registration. When the registration is indeed closed, you will receive a message about this and you will automatically enter the reserve list. If you can not then participate on the basis of the reserve list, you will receive the amount back.

The amount can be transferred to account number: IBAN NL 70 INGB 0005 7235 06 attn. ZIN in werk BV with mention of sesshin Nico Tydeman February 2019

If you have any questions, please contact Ms Lex van der Poel at lex.vanderpoel@zinvught.nl

Date

27 February to 3 March 2019

Pricing

A price: € 399 for single persons with a net income of up to €1,000 or a combined income of up to €1,500.

B-price: € 484,- for single persons with a net income between 1,000 and 1,400 euros or a combined income between 1,500 and 2,000 euros.

C price: € 540 for single persons with a net income above €1,400 or a combined income above €2,000 or participants who can declare the costs.

The prices include the qualitative accommodation and refreshments, guidance, tourist tax and VAT.

iban NL70 INGB 0005 7235 06

ZIN uses an income-dependent price according to net income, so that everyone has the opportunity to participate.

Translated with www.DeepL.com/Translator

 

Languages