Malgosia Jiho Braunek, Roshi †2014: 52.173800, 21.082500