Frank De Waele, Roshi | II. Generation > Successor to Genno Pagès Roshi

Frank de Waele, Roshi

Na zijn studies aan het Sint-Lucasinstituut in Gent werkte Frank De Waele (geb. 1957) in musea in Venetië, Brussel en Gent en later ook voor de VRT-radio. Voor hij naar Frankrijk vertrok, was hij docent schilderkunst aan de Academie voor Schone Kunsten te Leuven. Aangetrokken door de spiritualiteit van zen begon hij in 1987 met meditatie in de sangha van meester Deshimaru. Hij oefende tevens bij de Nederlandse zenleraar Ton Lathouwers.

In 1991 ontmoette Frank de Franse zenlerares Catherine Genno Pagès Roshi, de eerste Dharma-opvolgster van de Amerikaanse zenleraar Dennis Genpo Merzel Roshi en spirituele leidster van de Dana Sangha. Frank begon bij Genno Roshi te studeren en werd haar leerling. Drie jaar later legde hij de boeddhistische geloften af en verhuisde hij naar haar centrum in de buurt van Parijs. Hij combineerde zijn intensieve lekentraining en meditatiepraktijk met vrijwilligerswerk voor de Peacemaker Community, een interreligieus netwerk voor spiritualiteit en sociale verandering van de Amerikaanse zenleraar Bernie Glassman Roshi.

Genno Roshi leidde Frank in de loop van zijn residentiële zentraining op tot meditatie- en koanleraar. In 2002 keerde hij terug naar België waar hij, onder haar supervisie, meehielp aan de uitbouw van Dana Sangha België, waarvan hij de begeleiding opnam. Op 23 juli 2005 ontving Frank van Genno Roshi dharmatransmissie (Jap. shiho), waardoor hij een gekwalificeerd zenleraar (Jap. sensei) werd in de White Plum Sotozenlijn van wijlen Taizan Maezumi Roshi.

In 2006 werd Dana Sangha België omgevormd tot een onafhankelijke sangha met een nieuwe naam en logo en een eigen programmatie. In de vernieuwde Zen Sangha neemt Frank De Waele Roshi de spirituele leiding en de priesterlijke functies waar, geeft dharmaonderricht en staat in voor de (individuele) begeleiding van de beoefenaars. Hij is ook actief betrokken bij de interlevensbeschouwelijke dialoog.

Frank Roshi is erg betrokken bij de opstart en uitbouw van de Zen Peacemakers Order, die hij als founding teacher in Europa mee hielp oprichten. Tijdens de straatretraite te New York in april 2011 kreeg Frank transmissie (dharma recognition) van Bernie Glassman Roshi en werd daarmee zijn dharmaopvolger in de Zen Peacemakers.
Lees hier meer www.zenpeacemakers.nl/frank-de-waele/
Op 30 oktober 2015 ontving Frank De Waele Roshi in Krakau de definitieve erkenning in de dharma (inka) van Genno Roshi en van Bernie Roshi.

Frank Roshi tekent en houdt van beeldende kunst, lezen, wandelen en straatretraites. Hij leeft in Gent bij de zendo en werkt voltijds als zenleraar in residence. Hij is gehuwd met Alexandra Mushin Gericke, senior zenstudente van Genpo Roshi. Samen hebben ze twee dochters, Hannia en Sanne.

After his studies at the Sint-Lucas Institute in Ghent, Frank De Waele (born 1957) worked in museums in Venice, Brussels and Ghent and later also for the VRT radio. Before leaving for France, he taught painting at the Academy of Fine Arts in Leuven. Attracted by the spirituality of Zen, he began meditating in 1987 in the sangha of master Deshimaru. He also practised with the Dutch Zen teacher Ton Lathouwers.

In 1991 Frank met the French Zen teacher Catherine Genno Pagès Roshi, the first Dharma successor of the American Zen teacher Dennis Genpo Merzel Roshi and spiritual leader of the Dana Sangha. Frank started studying with Genno Roshi and became her pupil. Three years later he took Buddhist vows and moved to her center near Paris. He combined his intensive lay training and meditation practice with volunteering for the Peacemaker Community, an interreligious network for spirituality and social change of American Zen teacher Bernie Glassman Roshi.

Genno Roshi trained Frank as a meditation and koan teacher in the course of his residential Zen training. In 2002 he returned to Belgium where, under her supervision, he helped to develop Dana Sangha Belgium, the accompaniment of which he recorded. On 23 July 2005 Frank received dharma transmission (Jap. shiho) from Genno Roshi, making him a qualified Zen teacher (Jap. sensei) in the White Plum Sotozen-Lineage of the late Taizan Maezumi Roshi.

In 2006 Dana Sangha Belgium was transformed into an independent sangha with a new name and logo and its own programming. In the renewed Zen Sangha Frank De Waele Roshi takes over the spiritual guidance and priestly functions, teaches dharma and is responsible for the (individual) guidance of the practitioners. He is also actively involved in the interfaith dialogue.

Frank Roshi is very involved in the start-up and development of the Zen Peacemakers Order, which he helped found as a founding teacher in Europe. During the street retreat in New York in April 2011 Frank received transmission (dharma recognition) from Bernie Glassman Roshi and became his dharma successor in the Zen Peacemakers.
Read more here www.zenpeacemakers.nl/frank-de-waele/
On 30 October 2015 Frank De Waele Roshi received the final recognition in the dharma (inka) of Genno Roshi and Bernie Roshi in Krakow.

Frank Roshi draws and loves visual art, reading, walking and street retreats. He lives in Ghent with the zendo and works full-time as a zen teacher in residence. He is married to Alexandra Mushin Gericke, senior Zen student of Genpo Roshi. Together they have two daughters, Hannia and Sanne.

pic_zensanghabe_1

Zen Sangha wil een ondersteunend kader aanbieden voor het onderricht en de beoefening van de zenboeddhistische spiritualiteit. Lees meer
Als lekensangha willen wij de wijsheid en de praktijken van zen verwerkelijken en uitdrukken binnen gezin, familie, gemeenschap en doorheen werk, relaties, kunst, dienstbaarheid aan anderen en zorg voor het milieu.
Zen Sangha wil tenslotte dit onderricht en deze beoefening bewaren voor en doorgeven aan de komende generaties. Sinds meer dan tien jaar organiseert Zen Sangha haar bekende familieretraites in Cadzand, waar beoefenaars met hun families welkom zijn en waar een aangepast kinderprogramma voorzien is.

Wij bieden een uitgebreid programma van zentraining aan met zazen (zenmeditatie), teisho (zenonderricht), zenstudie in persoonlijk contact met de leraar, weekends en langere retraites, enz. Daarnaast organiseren we er geregeld introducties en workshops.

Zen Sangha heeft ook een open groep palliatieve zorg.

Zen Sangha aims to provide a supportive framework for the teaching and practice of Zen Buddhist spirituality. Read more
As layangha we want to realize and express the wisdom and practices of zen within family, family, community and through work, relationships, art, service to others and care for the environment.
Finally, Zen Sangha wants to preserve this teaching and practice for and pass it on to future generations. For more than ten years Zen Sangha has been organising its well-known family retreats in Cadzand, where practitioners and their families are welcome and where an adapted children’s program is provided.

We offer an extensive program of zazen training with zazen (Zen meditation), teisho (Zen teaching), zazen study in personal contact with the teacher, weekends and longer retreats, etc. In addition, we regularly organize introductions and workshops.

Zen Sangha also has an open group palliative care.

Zen Sangha is een gemeenschap van zenbeoefenaars rond zenleraar Frank De Waele Roshi en biedt het onderricht, de beoefening en de overdracht van de zenboeddhistische spiritualiteit aan.  Zen Sangha heeft een zenprogramma in Gent en lokale zengroepen in Antwerpen, Brugge, Brussel, Geraardsbergen, Leuven, Lier, Mol, Kortrijk, Ronse en Bergen-op-Zoom. Kenmerkende meditatieve praktijken in de Zen Sangha zijn gewaarzijnsmeditatie, shikantaza of vormloze meditatie, koanstudie, intensieve retraites en het werken met de leraar.  Zen Sangha is gegroeid uit de Dana Sangha van Catherine Genno Pages Roshi en maakt deel uit van de White Plum Sotozenlijn van wijlen Taizan Maezumi Roshi. Zen Sangha is een trainingscentrum van de Zen Peacemakers Orde en is lid van de Boeddhistische Unie van België en van de Interreligieuze Werkgroep Gent.
Zen Sangha is a community of Zen practitioners around Zen teacher Frank De Waele Roshi and offers the teaching, practice and transmission of Zen Buddhist spirituality.  Zen Sangha has a Zen program in Ghent and local sitting groups in Antwerp, Bruges, Brussels, Geraardsbergen, Leuven, Lier, Mol, Kortrijk, Ronse and Bergen-op-Zoom. Typical meditative practices in the Zen Sangha are meditation, shikantaza or formless meditation, koan study, intensive retreats and working with the teacher.  Zen Sangha originates of the Dana Sangha by Catherine Genno Pages Roshi and is part of the White Plum Sotozen-Lineage of the late Taizan Maezumi Roshi. Zen Sangha is a training center of the Zen Peacemakers Order and is a member of the Buddhist Union of Belgium and of the Interreligious Working Group Gent.

…more to come…

[eo_events event_category=’frank-de-waele-roshi’ showpastevents=’false’]


This month calendar > https://www.zensangha.be/maandkalender/


Aangekondigde activiteiten / Announced activies @ https://www.zensangha.be

  • Shokendag op zondag 31 maart 2019 in Gent
  • Paassesshin van woensdag 17 tot zondag 21 april 2019 in Gent
  • Retraite zen à Jodoigne du lundi 20 au samedi 25 mai 2019
  • Hemelvaartsesshin van donderdag 30 mei tot zondag 2 juni 2019
  • Save the date ! Kunstreis naar Parijs van donderdag 20 juni tot zondag 23 juni 2019.
  • International Zen Retreat in Oberdürenbach July 7th – 14th, 2019
  • Workshop Zen and Beauty in Oberdürenbach July 15th – 20th, 2019
  • Stille sesshin in Cadzand van 3 tot 10 augustus 2019
  • Familieweek in Cadzand van 11 tot 15 augustus 2019
  • Benefiet Zen Sangha op zondag 20 oktober 2019

Please access the ZenSangha Belgium website via the link in a new browser window:

https://www.zensangha.be/

Zen Sangha Belgium - website
Zen Sangha Belgium – website
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner